مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران