قسمت سی و دوم سریال مختارنامه امشب روی آنتن vرفت. این قسمت هفته گذشته به دلیل مشکل فنی پخش نشد. در قسمت سی و دوم مختارنامه بین لشگر ابراهیم اشتر و ابن زیاد جنگ در می​گیرد. عکس​هایی که می​بینید از پشت صحنه این جنگ گرفته​ شده​اند.