در این قسمت ،شخصیت معروف دامبول كه همان مطرب دربار است، همانند فیلم اخراجیها ۳ ترانه سوسن خانم را به شیوه دیگری برای لطفعلی خان زند می خواند .

به گزارش پارس توریسم، پس از پایان این ترانه خوانی دامبول، لطفعلی خان زند که شخصیت خوبی در این سریال معرفی شده با عصبانیت می گوید: بیچاره هنر، قرار بود التیام جان باشد زخم روح شد!

گفتنی است استفاده ده نمكی از ترانه سوسن خانم در فیلم اخراجیها ۳، با انتقادات گسترده بسیاری از رسانه ها مواجه شده بود.