آهنگرانی در گفتگو با نسیم در خصوص موسیقی سریال مختارنامه اظهار داشت: موسیقی این سریال نوعی ابتکار است که موجب شده است از هویتی مستقل برخوردار باشد. این موسیقی ترکیبی از موسیقی ایرانی و عربی است که چنین ترکیبی تاکنون در موسیقی هیچ اثری مشاهده نشده است.

آهنگرانی در ادامه افزود: در نظر گرفتن چند معیار موجب شده است تا بهترین انتخاب‌ها برای ساخت موسیقی مختارنامه انجام شود که از جمله آنها می‌توان به تناسب موسیقی سریال با تاریخ و قدرت داستان مختار اشاره کرد.
آهنگرانی همچنین انتقل حس ایرانی بودن را معیار دیگری برای موفقیت این سریال دانست.