یک منبع آگاه در فرهنگستان هنر گفت: اخیرا با تغییر و تحولاتی که در دفتر ریاست فرهنگستان صورت گرفت، تحولات گسترده ای در سطح معاونت ها و کارمندان ایجاد شد.

به گزارش دادنا، وی افزود: رییس دفتر جدید تاکنون معاونین پژوهشی و هنری و بین الملل را با چراغ سبز علی معلم برکنار کرده و همچنین دستور داده است که چند تن از کارمندان قراردادی فرهنگستان اخراج شوند تا نیروهای نزدیک به رییس دفتر جدید جایگزین آنها شوند.

این منبع آگاه که خود جز نیروهای اخراجی بود ادامه داد: علی معلم تاکنون در خصوص اقدامات رییس دفتر خود سکوت کرده و این نشان دهنده این است که تمام این تغییر و تحولات با رضایت او صورت می گیرد.