ناهید یادگاری خبرنگار راه مردم پس از تحمل ماه ها رنج بیماری طاقت فرسا و مبارزه با آن سرانجام در بیمارستان شهدا تجریش به لقاء حق پیوست وجامعه خبرنگاری یکی از یاران خوب خود را از دست داد.

پیکر آن مرحومه در آرامگاه ابدیش بهشت بی بی سکینه کرج با حضور خبرنگاران و خانواده مرحوم تشیع و بخاک سپرده شد.

از وی دو فرزند کوچک بجای مانده است.

روحش شاد یادش گرامی