به گزارش فارس، سيد عزتالله ضرغامي عصر امروز در بخشي از سخنان خود در آيين افتتاح شبكه راديويي نمايش با عنوان اين كه آنچه ما در غصهها ميبينيم همان چيزي است كه با آنها زندگي ميكنيم و زندگي انسانها و آدمها در قصهها متجلي است، به ذكر خاطراتي از دوران كودكاني خود پرداخت و گفت: قصهها همان تجربيات ما انسانهاست اگر گوش شنوايي پيدا كنيم قصههاي بسياري براي گفتن داريم. يادم ميآيد ما ۱۱ بچه بوديم كه در دو اتاق و بدون تلويزيون زندگي ميكرديم، من بچه هشتم خانواده هستم و تا سال ۵۸ پدرم تلويزيون نخريد. در اين مدت ما با راديو و نمايشهاي راديويي زندگي ميكرديم، ثانيهشماري ميكرديم تا قصه شب شروع شود. گاهي هم قصهها هم در ژانر دلهرهآور بود. در اين زمان همه ما فرزندان كه زير يك لحاف بزرگ ميخوابيديم به زير لحاف ميرفتيم و تا صبح همان زير ميمانديم.
وي ادامه داد: ما در چنين دوراني زندگي ميكرديم و ميديدم كه پدر و مادر ما چطور ما را اداره ميكردند در آن سرماي سخت مادرمان لباسهايمان را در تشتي كه امروز زنان حتي آن را بلند نميكنند، كنار حوض ميشست. لباس ۱۱ نفر شسته ميشد، غذا حاضر بود و ما هم اداره ميشديم همه اينها قصههاي زندگي است. و ما پشتوانه قوي در حوزه نمايش داريم. اينها سرمايه ارزشمند ماست.