به گزارش افکارنیوز، دیر زمانی است که رهبری معظم انقلاب در خصوص مساله فرهنگ هشدار های فراوانی می دهند. از زمانی که بیش از بیست سال قبل مساله شبیخون فرهنگی را طرح نمودند تقریبا تاکنون ترجیع بند سخنان ایشان در بسیاری از سخنان معظم له مساله فرهنگی بوده است.

البته در طی این دوران گفتمان ایشان شدت این منازعه فرهنگی را نیز اعلام نموده است چرا که از شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، جنگ فرهنگی، کارزار تمام عیار فرهنگی، جنگ نرم و اولویت اصلی آن در مسایل کشور تا امروز که ایشان از وضعیت این منازعه تحت عنوان «آوردگاه تاریخی فرهنگی» سخن به میان آورده اند.

آوردگاه تاریخی فرهنگی به واقع به معنای نهایت و شاید آخرین و بالاترین سطح منازعه محسوب می شود. حال جای این سئوال است که مسئولان و مدیران فرهنگی کشور در زمان در چه موضعی به سر می برند چرا که به تعبیر رهبری معظم «رویش های معتنابه و جوشش های فراوان فعالیت های فرهنگی در سطوح مردمی، خصوصاً جوانان مؤمن و انقلابی» در سطح جامعه به وفور قابل مشاهده است. آیا عملکرد این مدیران و مسئولان فرهنگی به نحوی هست که «با توجه به جبهه بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود با انگیزه ی آن، شورایعالی انقلاب فرهنگی باید با برخورد فعال و مبتکرانه با این جبهه بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند»؟

با نیم نگاهی به عملکرد بسیاری از دستگاههای فرهنگی و خروجی های آنان و تاثیرات آن در عرصه عمومی و خصوصی مردم به راحتی می توان دریافت که کارنامه دستگاههایی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و… نمره قابل قبولی قابل مشاهده نمی باشد. چنانچه جایی هم حرکتی خاص و تاثیر گذار رویت شود به راحتی می توان مردم پایه بودن آن را تشخیص داد که مسئول مربوطه سعی داشته جهت همراهی با آنان همراه شود و یا مشاهده می شود آن مدیر مربوطه مدیری مومن و مدرم باور و ولایت مدار بوده و توانسته بدون توجه به برورکراسی های سازمانی و اداری توفیق انجام آن کار اثرگذار و قابل قبول را بیابد.

اما نکته مهم آنکه مقام معظم رهبری از مسئولان مربوطه «برخورد فعال و مبتکرانه با این جبهه بندی آشکار فرهنگی» را طلب نموده اند نه برخودی از سر محافظه کاری و یا تساهل و تسامح.

این سخنان فرمانده کل قوا(قوای نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) در حقیقت حکم اتمام حجت با مسئولان مربوط و دخیل در امر فرهنگ محسوب می شود که جای هرگونه عذر و بهانه ای را بر آنان بسته است.

مردم هوشیار، مومن و دلبسته انقلاب و نظام اسلامی هم منتظر دیدن نتایج سریع لبیک لسانی و عملی این مسئولان در این آوردگاه تاریخی فرهنگی هستند، آوردگاهی که آینده ما را رقم خواهد زد و عرصه بسیار خوبی است تا مسئولانی که دلبسته حقیقی انقلاب و نظام هستند را از آنان که منافقانه رفتار می کنند مشخص شوند و مشخص شود که هر کدام در کدام جبهه قرار دارند.