حجت الاسلام والمسلمین علیاکبر رشاد در نامهای به محمد سرافراز با برشمردن ویژگیهای سریال پردهنشین از عوامل تولید آن قدردانی کرد.

وی در این نامه با تحلیلی از هنر ناب و اثرگذار در جامعه، تولید سریال پرده‌نشین را در معرفی بخش‌هایی از زندگی طلبگی و به تصویر کشاندن سیره عملی این قشر خاص از جامعه، موفق ارزیابی کرده است.
در بخشی از نامه حجتالاسلام والمسلمین رشاد آمده است: واقعنگری و پرهیز از افراط و تفریط، تحفظ بر حساسیت شئون این طبقه، توجه به ظرایف و طرایف بیشمار موجود در فرهنگ و فضای حوزههای علمیه، کاربست ادبیات خاص صنفی روحانیت در محاورات، در عین برخورداری از توان برقراری ارتباط تفاهمی با مخاطبان، تعبیه نمادها و نمایندگانی از سلایق و تیپهای گوناگون حوزوی در جای جای صحنههای سریال و نشان دادن رفتار و روابط اصحاب حوزه با دیگر طبقات اجتماعی، بخشی از ویژگیهای این مجموعه تلویزیونی است.