به گزارشافکارنیوز، با شمارش ۴۹۱۴۴ برگ رای تماشاگران تا روز ششم جشنواره به ترتیب فیلم های رخ دیوانه به کارگردانی ابوالحسن داوودی با میانگین امتیاز ۳/۱۸، فیلم عصریخبندان به کارگردانی مصطفی کیایی با میانگین امتیاز ۳/۱۴ و فیلم کوچه بی نام به کارگردانی هاتف علیمردانی با میانگین امتیاز ۳/۰۲ تا این تاریخ به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.