به گزارش افکارنیوز، اینگونه نمایشگاه ها از آنجا که به صورت تعجیلی و بدون برنامه ریزی دقیق قبلی تشکیل می شد اغلب ارزش چندانی نداشت. بر همین مبنا افراد زیادی نیز از چنین نمایشگاه هایی بازدید نمی کردند. در عکس زیر نمایی از یک نمایشگاه کتاب که به مناسبت جشن فرهنگ و هنر برگزار شد قابل مشاهده است.

نمایشگاه کتاب به مناسبت جشن فرهنگ و هنر در دوران محمدرضا شاه پهلوی