به گزارش سرویس فرهنگیافکارنیوز، شوش به عنوان قدیمی ترین شهر در جهان ثبت جهانی شد اتفاقی بس مبارک که درنهایت این پرونده پس از چند سال با موفقیت طرف ایرانی در یونسکو به پایان رسید.

به نظر می رسد حال باید به نکته مهمی پرداخت که آیا مسوولان محترم میراثفرهنگی تمام برنامه های خود را برای ثبت اثار گذاشته اند یا پس از آن نیز برنامه های برای حفظ و نگهداری این اثار در دستور کار دارند؟

که اگر پاسخ منفی ست باید طرح پرسش شود که چرا هیچ برنامه ای برای حفظ و نگهداری آثار در دستور کار قرار نمی گیرد؟ و اگر مثبت است چرا در همین هفته گذشته نمونه های بسیاری از اثار ثبت شده هستند که در استانه تخریب یا حتی فروش قرار گرفته اند؟

مانند خانه بوشهری ها در تهران که ثبت ملی ست و ما خبر از فروش ان می شنویم؛ یا شکوه ترین کاخ ساسانی در فارس که در نوبت ثبت جهانی ست نم میکشد.. و مشهورترین نمونه این ادعا! میدان نقش جهان اصفهان که ثبت جهانی ست و باید شاخص های بین المللی برای حفظ آن رعایت شود و حال مسوولین در صدد احداثمترو در این منطقه هستند که به طور قطع بر کسی پوشیده نیست تاثیری که این عمل بر تخریب دومین میدان بزرگ جهان خواهد گذاشت.
صوت