به گزارش افکارخبر، این نشست یکشنبه ۱۹ مهر ماه در خانه هنرمندان و با حضور رئیس و اعضای شورای عالی خانه هنرمندان برگزار شد. در این نشست مقرر شد تا زمان انتخاب گزینه جدید برای سمت مدیرعامل، دکتر محمد سریر، رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، سرپرستی امور و انجام وظایف مدیرعامل را بپدیزد.

متن کامل مصوبه این شورا به شرح زیر است:

«شورای عالی خانه هنرمندان ایران علی رغم عدم موافقت کلیه اعضای خود با استعفای جناب آقای دکتر مجید سرسنگی، نهایتاً پس از استماع سخنان، استدلال ها و اصرار ایشان، استعفای مدیرعامل خانه هنرمندان ایران را که برای بار دوم تسلیم این شورا شده بود، مورد پذیرش قرار داد.

این شورا از خدمات ارزنده و نقش سازنده دکتر مجید سرسنگی در دوران تصدی مسئولیت مدیرعاملی خانه هنرمندان ایران قدردانی کرد و این دوران را از جمله پربارترین دوران این مرکز فرهنگی و هنری دانست.

این شورا همچنین مقرر کرد که تا جمع بندی در خصوص گزینه های تصدی این پست و تعیین مدیرعامل جدید، جناب آقای دکتر محمد سریر، رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، نیابتاً سرپرستی امور و انجام وظایف مدیرعامل را بپذیرد.»

مجید سرسنگی ۴ اسفند سال ۹۲ در جلسه شورای عالی خانه هنرمندان ایران با حضور دوازده عضو صنف هنری در پست مدیرعاملی خانه هنرمندا ابقا شد. پیشتر در اواخر مرداد ماه امسال خبر استعفای مجید سرسنگی در برخی رسانهها منتشر شد و علت درخواست استعفا، حجم کاری در سمت معاونت فرهنگی دانشگاه تهران اعلام شد؛ ولی دکتر سریر با طرح چنین موضوع در شورای عالی خانه هنرمندان را رد کرد و هر گونه گمانهزنی درمورد جانشینان احتمالی سرسنگی را قابل استناد ندانست.