به گزارشافکارخبر،محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور در مراسم از جمله تغییر فصول بودجه و اختصاص بخشی از بودجه در سطر یک که افزایش آن متناسب با میزان افزایش در نهادها و دستگاه‌های دیگر است، تعمیم افزایش حقوق و مزایای کتابداران از فصل یک بودجه مشابه برخی دیگر از نهادهای عمومی و…همچنین تحقق آنها اظهار داشت: در بودجه سال ۹۵ موارد منعکس می شود.

گفتنی است، علیرضا مختارپور دبیر کل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در این مراسم از مسئولان دولت درخواست کرده بود تا به مواردی از جمله :تغییر فصول بودجه و اختصاص بخشی از بودجه در سطر یک که افزایش آن متناسب با میزان افزایش در نهادها و دستگاههای دیگر است؛ ۲-تعمیم افزایش حقوق و مزایای کتابداران از فصل یک بودجه مشابه برخی دیگر از نهادهای عمومی؛ ۳- افزایش بودجه تملک دارایی برای تأمین منابع کتاب، نشریات و منابع دیجیتالی؛ ۴- تخصیص بودجه برای ساخت، تجهیز و تعمیر به نهاد کتابخانهها؛ ۵- تعیین شغل کتابداری به عنوان یکی از مصادیق مشاغل سخت و زیانآور برای شاغل؛ ۶- تخصیص بخشی از بودجه حمایت از نشر و کتاب دستگاههای فرهنگی به تأمین منابع مورد نیاز کتابخانههای عمومی؛ ۷- اختصاص بخشی از اعتبارات مناطق محروم به احداث، توسعه، تعمیر و تجهیز کتابخانههای روستایی در بودجه رسیدگی شود.