خبرآنلاین: دخترم عشق ممنوع! نام رمانی از شهلا آبنوس است که به زودی از سوی نشر آموت منتشر میشود. در این رمان تقابل فرهنگی زندگی شهری با روستایی در قالب داستانی عاطفی درباره دختر و پسری جوان بیان شده است.

به گفته نویسنده این رمان، در میان برخی از خانوادههای ایرانی در دههای که درباره آن نوشتهام، دختران حق اظهار نظر نداشتهاند، در حالیکه پسران خانواده به راحتی خواستههای خود را بیان و اجرا میکردند، ولی این حق طبیعی به دختران داده نمیشد. واضح است که احساس خوشبختی را هر انسانی باید خودش به تنهایی درک کند و این احساس از طریق اعضای خانواده یا دیگران به کسی قابل القا نیست. در این کتاب سعی داشتم تا به هویتی که زنان برای ابراز ایده و خواستههایشان باید بدان دست یابند، اشاره کنم.