سيدحسين الهامي، نويسنده، شاعر و روزنامهنگار پيشكسوت، از دنيا رفت.

به گزارش ايسنا، پيكر الهامي كه سالها قبل، با مجلههاي روشنفكر و سپيد و سياه همكاري داشت و نخستين سردبير اجرايي روزنامهي ايران بود، در بهشت زهرا (س) به خاك سپرده شد.