شيوه درمان موسيقايي در يكي از بيمارستان هاي استانبول از سوي پزشكان