به گزارش تعامل ،شنیدهها حاکی از آن است که مالکان این خانه تصمیم دارند طی هفته آینده، تخریب این خانه تاریخی که یادمان شاعر معروف کشورمان است، را آغاز کنند و مالکان این خانه مجوز ساخت مجتمع تجاری در این مکان را هم از شهرداری گرفتهاند.

به نظر می‌رسد که این مالکان جواز ساخت مجتمع تجاری را از شهرداری گرفته‌اند. با حکمی که دیوان عدالت اداری در مورد خانه‌های تاریخی صادر می‌کند، تمام قوانین حاکم بر ثبت از این خانه برداشته می‌شود.

تا ۷ روز دیگر نشانی از خانه تاریخی پروین اعتصامی برجای نمی‌ماند. بر اساس شنیده‌ها قرار است این خانه تاریخی به زودی تخریب شده و به جای آن مجتمع تجاری ساخته شود. معاون حفظ و احیای سازمان میراثفرهنگی در این باره می‌گوید که همزمان با خروج این اثر تاریخی از ثبت دیوان عدالت اداری حکم ساخت مجتمع تجاری را به مالکان این خانه تاریخی داده‌است.

این در حالی است که خانه پروین اعتصامی به عنوان خانه مشاهیر در زمره میراث ملی قرار گرفته بود ولی به دنبال خروج آثار تاریخی از ثبت، این خانه نیز به حکم دیوان عدالت اداری از ثبت خارج شد. خانه پروین اعتصامی در بافت تاریخی پایخت است. این خانه در صورت حمایت سازمان میراث فرهنگی و شهرداری میتوانست، برای همیشه ماندگار شود.