به گزارش افکارنیوز،

 گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد پارسال 24 میلیون و 100 هزار خانوار (99.3 درصد) از کل خانوارهای کشور در محل سکونت خود از تلویزیون برخوردار بودند.

بر اساس طرح آمارگیری مشترک مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات، پارسال از مجموع 24 میلیون و 300 هزار خانوار سراسر کشور نزدیک به 19میلیون و 600 هزار خانوار (80.7 درصد) در محل سکونت به خدمات تلویزیونی چندمجرایی دسترسی داشتند.

سهم دسترسی خانوارها به انواع خدمات تلویزیونی چندمجرایی تفاوت های زیادی دارد؛ به طوری که از کل خانوارهای کشور پنج میلیون و 700 هزار خانوار (23.5درصد) از خدمات ماهواره ای مستقیم در خانه بهره می بردند.
 
همچنین پارسال دسترسی 16 میلیون و 300 هزار خانوار (67 درصد) به تلویزیون دیجیتال زمینی و یک میلیون و 400 هزار خانوار (5.7 درصد) به تلویزیون اینترنتی (آی.پی.تی.وی- IPTV) فراهم بود.
 
در این گزارش اعلام شده است از 24 میلیون و 300 هزار خانوار کشور نزدیک به 21 میلیون و 400 هزار خانوار (88.2 درصد) در محل سکونت به رادیو دسترسی داشتند.