به گزارش اعتماد، وفامهر به دلیل بازی در فیلم تهران من حراج بازداشت شده بود.