فارس: موسوینیا اظهار داشت: ما دیگر برای مراسم فرش قرمز فیلمهای سینمایی مجوز نداریم. آقای حجازی (مدیریت تالار) تشخیص دادهاند دیگر مراسم فرش قرمز برگزار نشود، اما غیر از فرش قرمز برای برنامههای دیگر محدودیتی نداریم. مدیریت اینجا چون در حوزه سینما تخصص دارد و کارشناس مسائل سینمایی است در این زمینه میتواند نظر بدهد، ولی در مسائل دیگر آن را به ارشاد واگذار کرده است.

موسوی‌نیا با بیان اینکه موضوع و محتوای مراسم فرش قرمز بسیار واضح است گفت: «این مراسم اصلاً هنری نیست بلکه اتفاقاتی که رخ می‌دهد بیشتر مطرح کردن مباحثتجاری و مد لباس است و اصلا مباحثهنری سینمایی مطرح نیست.»

او خاطرنشان کرد: به خاطر همین آقای حجازی این کار را ممنوع کرد و متعاقب آن هم ارشاد اجرای فرش قرمز را ممنوع کرد و به طور کلی ارشاد دیگر مجوزی برای این برنامه صادر نمیکند.