به گزارش افکارنیوز،

نجمه جودکی در اینستاپستش نوشت:

پرواز در آسمان =انرژی مثبت #نجمه جودکی #بندرعباس #صبح خلیج فارس #آسمان#انرژی مثبت