به گزارش افکارنیوز،

 کمند امیرسلیمانی با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:

زندگى سخت نیست غم سختش میکند دلها تنگ نیست انتظار تنگش میکند عشق قشنگ است دروغ زشتش میکند دل هیچکس از سنگ نیست روزگار سنگش میکند