به گزارش افکارنیوز،

هوتن شکیبا در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

چه میکنی؟ چه میکنی؟

درین پلید دخمه ها سیاهها ، کبودها

بخارها و دودها ؟

ببین چه تیشه میزنی

به ریشه ی جوانیت

به عمر و زندگانیت

به هستیت ، جوانیت

تبه شدی و مردنی

به گورکن سپردنی

چه می کنی ؟ چه می کنی ؟

چه می کنم ؟ بیا ببین

که چون یلان تهمتن

چه سان نبرد می کنم اجاق این شراره را

که سوزد و گدازدم

چو آتش وجود خود

خموش و سرد می کنم که بود و کیست دشمنم ؟

یگانه دشمن جهان هم آشکار ، هم نهان

همان روان بی امان

زمان ، زمان ، زمان ، زمان

سپاه بیکران او

دقیقه ها و لحظه ها

غروب و بامدادها گذشته ها و یادها

رفیقها و خویشها خراشها و ریشها

سراب نوش و نیشها فریب شاید و اگر

چو کاشهای کیشها

بسا خسا به جای گل بسا پسا چو پیشها دروغهای دستها

چو لافهای مستها به چشمها ، غبارها

به کارها ، شکستها

نویدها ، درودها

نبودها و بودها

سپاه پهلوان من

به دخمه ها و دامها پیاله ها و جامها نگاهها ، سکوتها جویدن برو تها

شرابها و دودها سیاهها ، کبودها

بیا ببین ، بیا ببین چه سان نبرد می کنم

شکفته های سبز را

چگونه زرد می کنم.

زنده یاد مهدی اخوان ثالث

عکس:طاهره فلاحت پیشه

Capture15