به گزارش افکارنیوز،

روز خبرنگار مبارک

جلسه دوستانه با دوستان رسانه در وزارت امور خارجه

دوشنبه ۱۶ مرداد

Capture28