به گزارش واحدمركزي خبر.آقای دری افزود: پس از این که مراحل صدور مجوزهای چاپ، الکترونیکی شد؛ تمدید و صدور پروانه نشر هم الکترونیکی خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای توسعه صدور الکترونیکی مجوز نشر، از ناشران کودک آغاز کرده ایم و تا پایان سال همه ناشران کودک می توانند از این امکان استفاده کنند.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال حاضر۸ هزار ناشر در کشور فعالیت می کنند و سال گذشته بیشتر از۶۰هزار عنوان کتاب به چاپ رسیده است.