به گزارش اداره کل روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری؛ پروژه بهسازی موزه تختجمشید از سوی اداره کل میراثفرهنگی استان فارس در دست اجراست و بنا بر مطالعات کارشناسی ادامه کار پروژه مستلزم تعطیلی یکماهه این موزه است.

بر اساس این گزارش با درخواست اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس و موافقت اداره کل موزه‌ها و اموال تاریخی – فرهنگی، موزه تخت جمشید به مدت یک ماه تعطیل خواهد بود.

بدیهی است پس از اتمام تعطیلی موقت و انجام پروژه بهسازی، موزه تخت جمشید بازگشایی مجدد شده و میزبان عموم مردم خواهد بود.