نخستین تصویر از گریم هادی حجازی فر در «شاه کُش» را مشاهده می کنید.

 

 گریم هادی حجازی فر در «شاه کُش»