به گزارش جام، دین مسیحیت فعلی با انحرافات زیادی روبرو است که منصفین این دین نیز به آن اعتراف دارند امّا اینکه یک کلیسا در پایتخت سوئد برای جذب جوانان به کلیسا از رقص و موسیقی تکنو استفاده کند، انحرافی در انحرافات گذشته مسیحیت است.

گفتنی است بنابر گزارشات، در مراسم مذهبی این کلیسا به جای استفاده از آهنگ کلاسیک و قدیمی کلیسا ها، از آهنگ تکنو استفاده شده و دختران و پسران جوان می توانند در حین اجرای مراسم به رقص هم بپردازند!

به نظر شما دست آورد و خروجی این مراسمات معنوی(!) چه خواهد بود؟!