به گزارش ایسنا، جمشید هاشمپور، بهنوش طباطبایی، کوروش تهامی، محمدرضا شریفینیا و فخرالدین صدیق شریف از جمله بازیگران این فیلم هستند.