به گزارش افکارنیوز،

پس از تعطیلات سینما ها به مناسبت اربعین حسینی سینماهای کشور آغاز به کار کردند. به همین مناسبت دفاتر پخش امار دقیقی از فروش فیلم ها نداشتند و فروش بر اساس سیستم مکانیزه اعلام می شود.

فروش فیلم سینمایی "خفه گی" به مبلغ 2میلیارد و 860 میلیون و 365 هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی "زرد" به فروش 4 میلیارد و 170 میلیون و 260 هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی "خالتور"به فروش 584میلیون و 461 هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی "خانه دختر" به فروش 2 میلیارد و 338 میلیون و 849 هزار تومان رسید .

فیلم " قهرمانان کوچک " به فروش 1 میلیارد و 756 میلیون و 604 هزا تومان رسید.

فیلم "ملی و راه های نرفته اش" به فروش 1 میلیاردو 783 میلیون و 173 هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی " ایتالیا ایتالیا" به فروش 1 میلیارد و 179 میلیون و 719 هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی " حقه باز دم دراز" به فروش 278 میلیون و 800 هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی "شنل" به فروش 178 میلیون و 541 هزارتومان رسید.

فیلم سینمایی "غیر مجاز" به فروش 60 میلیون و 295 هزار تومان رسید .

فیلم سینمایی " آزاد به قید شرط" به فروش 154 میلیون و 633 هزارتومان رسید .