به گزارش افکارنیوز،

آزاده نامداری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

آب وخاکی که هشت سال جنگید،آواره وجنگ زدگی راچشید،نفت داشت،اما اولین آمار بیکاری درایران نصیبش شد،فقر فراگیر شد، زیرخاکهای هدیه شده از کشور همسایه هر سال مدفون شد..نخبگانش،درعلم،نوشتن،موسیقی،..ترکش کردند،بماند.

امروز کوه هایش هم طغیان کرده اند،مردمش دردداشتند ووای به درد روی درد!!اشبها شبهای سردیست،بیاد روزهای جنگ در خانه هایمان رااگر سقفی داریم هنوز بروی هم بازکنیم،بخدا بچه ها توی سرمانمیخوابند