ارم نیوز:اینکه یک غذای محلی به عنوان میراث ملی ثبت میشود یک نوآوری است. با این حساب بسیاری از شهرهای ایران غذاها و شیرینیهای محلی خاصی مانند گز، پولکی، قطاب و ... دارند که میتوان آنها را نیز در لیست میراث آثار ملی ثبت کرد!

اداره میراث‌فرهنگی استان قم درنظر دارد؛ فرآیند تولید " سوهان " را که از گذشته به عنوان مهمترین سوغات این شهر است را در فهرست میراثآثار ملی کشور اضافه کند.

گفته می‌شود که پرونده " سوهان " در چهارمین دوره همایش شورای سیاستگذاری ثبت ارائه می شود تا در صورت تایید در فهرست میراثفرهنگی کشور قرارگیرد.

اینکه یک غذای محلی به عنوان میراثملی ثبت می‌شود یک نوآوری است.

با این حساب بسیاری از شهرهای ایران غذاها و شیرینیهای محلی خاصی مانند گز، پولکی، قطاب و ... دارند که میتوان آنها را نیز در لیست میراث آثار ملی ثبت کرد!