به گزارش افکارنیوز،

پریسا ابوالحسنی گفت: کسانی که ما را می شناسند می دانند این حرف ها در حد ما و شایسته خانواده مان نیست.

وی گفت: خود ما و ترلان دارای وکیل هستیم. چون در این زمینه تخصصی ندارم و مسئله بسیار حساسی هم است، ممکن است اقدام کنیم یا اینکه هیچ عکس العملی نشان ندهیم.

وی در ادامه گفت: هیچ قضاوتی در این باره هم نمی کنیم و واقعا نمی دانم این شبکه ها چه قصد و هدفی از این کار خود دارند.