به گزارش افکارنیوز ؛ دوره معاونت مطبوعاتی وزیر ارشاد در پنج ساله اخیر را باید مورد تحلیل علمی قرار داد. بسیاری از مدیران می آیند و می روند. مدیریت های ایستا نیاز به هیچ تحلیلی ندارند. اما به واقع این دوره معاونت مطبوعاتی را باید دوره تحول و پویایی عملکردی دانست.

این تحول موجبات تحقق شفافیت بود. چراکه شفاف سازی شعار اصلی دولت آقای روحانی بود و یکی از عرصه هایی که در این سیاست موفق شد، عرصه مدیریت رسانه ها و سیاستگذاری برای مطبوعات بود.

علت موفقیت دکتر انتظامی در مدیریت خود این است که او درک درستی از نقش اطلاعات در مدیریت  دارد. اساسا مدیران دانش محور که ارزش اطلاعات و داده ها را به خوبی می دانند، می توانند تحول گرا باشند. در مقاله ای علمی با عنوان نقش اطلاعات در مدیریت  این موضوع را تشریح کرده ام.  ارائه اطلاعات  درست به رسانه ها، موجب مدیریت درست می شود. این اصل در دوره معاونت مطبوعاتی به خوبی محقق شد. نمونه اعلام اطلاعات یارانه های مطبوعات و قاعده نویسی برای آن، نمونه مدیریت بر اساس فهم درست از اطلاعات است. تنها مدیرانی می توانند به این موفقیت دست یابند که مانند دکتر انتظامی، ساختارهای مدیریت استراتژیک را بشناسند.