به گزارش افکارنیوز،

با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تولید در سینمای ایران بلیت سینما‌ها مانند دو سال گذشته در سالن‌های مدرن افزایش خواهد داشت.

 
قیمت بلیت سینما‌های مدرن ۱۵۰۰۰ تومان خواهد شد و قیمت بلیت سینما‌های ممتاز تغییری نخواهد داشت. در سال ۹۵ بلیت سینما‌های مدرن ۱۰۰۰۰ تومان در سال ۹۶ بلیت سینما‌های مدرن ۱۲۰۰۰ تومان و امسال هم با افزایش ۳۰۰۰ تومانی بلیت سینما‌های مدرن به رقم ۱۵۰۰۰ تومان خواهد رسید.

تغییر قیمت بلیت سینما‌ها بر اساس تصمیم گیری وزارت ارشاد انجام می‌شود و از اول فرودین ماه ۱۳۹۷ اعمال خواهد شد.