به گزارش ايسنا، در اين بيانيه كه به امضاء مجيد مجيدي، منوچهر محمدي، کمال تبريزي، محمدرضا هنرمند، ابراهيم حاتمي کيا، مجتبي راعي، حسن برزيده، سيدرضا ميرکريمي و احمدرضا درويش رسيده است،ضمن ابراز نگراني و انتقاد از برخي اظهارنظرها و برخوردهاي پيشآمده ابراز اميدواري شده است كه نسبت به اصلاح وضعيت موجود چارهاي انديشيده شود.

البته برخي از امضاءكنندگان اين بيانيه طي دو روز اخير بيانيههاي جداگانهاي در اين زمينه منتشر كردهاند.