ايسنا، مروري دارد بر برخي واژههاي مصوب فرهنگستان كه به اين شرحاند: چارتر (charter): اجاره؛ ميدل باس (middle bus): اتوبوس كوچك؛ آيزوليشن (isolation): جداسازي؛ ايمپالس (impulse): تكانه؛ كِيس (case): مورد؛ باياس (bias): سوگيري، چيكن ناگت (chiken nugget): لقمهي مرغ؛ جوسي: (juicy): آبدار.

تعداد دیگری از واژه‌های مصوب فرهنگستان نیز به این شرح‌اند: «پالپ»(pulp): «پارَک»؛ «سولاریوم»(solarium): «حمام آفتاب»؛ «واتر توریست»(water tourist): «آب‌گرد»؛ «باس‌وی»(buswaye): «اتوبوس‌راه»؛ «بِیس»(base): «قاعده»؛ «آدرس»(adress): «نشانی»؛ «آلبوم»(album): «جُنگ»؛ «آمفی‌تئاتر»(amphitheatre): «تالار پلکانی، تالار»؛ «آنتیک»(antique): «عتیقه»؛ «آنتی‌ویروس»(anti - virus): «ضدویروس»؛ «ارنج»(arrange): «آرایش»؛ «اتو انسر»(autoanswer): «خودپاسخ»، «بکاپ»(back up): «پشتیبانی گرفتن». بخش ادب خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مروری دارد بر برخی واژه‌های مصوب فرهنگستان که به این شرح‌اند: «چارتر»(charter): «اجاره»؛ «میدل باس»(middle bus): «اتوبوس کوچک»؛ «آیزولیشن»(isolation): «جداسازی»؛ «ایمپالس»(impulse): «تکانه»؛ «کِیس»(case): «مورد»؛ «بایاس»(bias): «سوگیری»، «چیکن ناگت»(chiken nugget): «لقمه‌ی مرغ»؛ «جوسی»:(juicy): «آبدار».

تعداد ديگري از واژههاي مصوب فرهنگستان نيز به اين شرحاند: پالپ (pulp): پارَك؛ سولاريوم (solarium): حمام آفتاب؛ واتر توريست (water tourist): آبگرد؛ باسوي (buswaye): اتوبوسراه؛ بِيس (base): قاعده؛ آدرس (adress): نشاني؛ آلبوم (album): جُنگ؛ آمفيتئاتر (amphitheatre): تالار پلكاني، تالار؛ آنتيك (antique): عتيقه؛ آنتيويروس (anti-virus): ضدويروس؛ ارنج (arrange): آرايش؛ اتو انسر (autoanswer): خودپاسخ، بكاپ (back up): پشتيباني گرفتن.