حامد غفاری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: تو را می نویسم و بارها می خوانم …

تو رو می سرایم و سال ها به خاطر می سپارم…

تو را می ستایم و دنیاها به پایت خواهم ریخت…

پسرم ، تو را با عشق همراهم خواهد ساخت

#پسر #پدر

 

androidonlinenewsimage-3-4