به گزارش افکارنیوز،

الهه حصاری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

هرشب اندیشه دیگر کنم و راى دگر

که من از دست تو فردا بروم جاى دگر

سعدی

اینستا