به گزارش افکارنیوز،

او با انتشار عکس زیر در اینستاگرام نوشت: پرنده پر زد و با پرزدن تمامت خود را پراند در پرواز، شعاع قامت سرخ مثلثش در نور، تناسخ همه اشکال هندسی در اوج، تناسخ همه اشکال آسمانی بود...

گرفتمش که نیفتد، به جای افتادن، پرید ... پرنده پر زد و با پرزدن تمامت خود را پراند در پرواز .... گرفتمش که نیفتد که فکر می‌کردم، که یک تلنگر ناچیز دست من کافی ست، که بال هاش شکن در شکن شکسته شود ...، ولی پرید. پرید و پرزد و پرواز کرد.

گشود راه هوا را به نوک منقارش و سینه را پر از آفاق آفتابی کرد. گرفتمش که نیفتد، به جای افتادن، پرید و پرزد و پرواز کرد بی پروا. پرنده پر زد و با پرزدن تمامت خود را نثار کرد به پرواز...