هفت مهندس و کارشناس ایرانی شاغل در نیروگاه در دست ساخت نیروگاه برق جندر سوریه آزاد شدند.

به گزارش مهر، هفت نفر از کارکنان و پرسنل ایرانی شاغل در نیروگاه سیکل ترکیبی "جندر" واقع در منطقه "حمص" سوریه که ۲۹ آذر ماه سالجاری در مسیر محل اقامت استیجاری خود ربوده شده بودند امروز آزاد شدند.