آمار انتخاب بهترين فيلمهاي مردمي جشنوارهي فيلم فجر تا ٢ بهمنماه اعلام شد.

به گزارش افکار نیوز به نقل از ایسنا، تا پایان روز هشتم جشنواره، فیلم‌های «برف روی کاج‌ها»، «بوسیدن روی ماه» و «نارنجی‌پوش» صدرنشینی خود را در بخش داخلی ادامه دادند و فیلم‌های «روزهای زندگی» و «ملکه» در بخش بین‎المللی بیشترین امتیازها را از نظر مردم به‌دست آوردند.

آرای مردمی جشنواره‌ی سی‌ام تا ‌٢ بهمن‌ماه براساس میانگین امتیاز به این شرح اعلام شد:

مسابقه سینمای ایران:

‌١ برف روی کاج‌ها ‌٨٨ / ‌٢

‌٢ بوسیدن روی ماه ‌۴٢ / ‌٢

‌٣ نارنجی‌پوش ‌ ٣ / ‌٢

‌۴ پل چوبی ‌٧٩ / ‌١

‌٥ گشت ارشاد ‌٧٨ / ‌١

‌۶ بی‌خود و بی‌جهت ‌٥٧ / ‌١

‌٧ خوابم می‌آد ‌٥۴ / ‌١

‌٨ پذیرایی ساده با ‌۴٥ / ‌١

‌٩ ضد گلوله ‌٢٥ / ‌١

‌١ پله آخر با ‌١١ / ‌١

مسابقه‌ی بین‌الملل:

‌١ روزهای زندگی ‌۴٥ / ‌

‌٢ ملکه ‌۴۴ / ‌

‌٣ صدای تیره ‌۴١ / ‌

‌۴ سلطان جزیره شیطان ‌٣٣ / ‌

٥ ـ عمر قاتل من است ٢٨ /