به گزارش افکارنیوز،

پوریا حیدری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

چند تا صبح تا شب و شب تا صبح استودیو گذشت؟ چقدررررر کار کردیم...

چه روزایى فکر میکردیم چقدر سختن و چقدر شیرین بودن و گذروندیم...

سفراى یهویى، قراراى هرشب دفتر بابک (صحرایى)...انقدر خاطره هست که با یه نگاه حرف همو میفهمیمو...

شما هم ازین دوستا دارین؟

اینستا