به گزارش افکارنیوز،

لاله صبوری با انتشار این عکس نوشت:

حال محب اهرى خوب است خدا را صدهزارمرتبه شکر ، امیدوار است و ماه... برایش نرگس بردم مثل خودم عاشق نرگس است کلی ادویه های خالص مرباى خانگى ،اب زرشک و... همراهم کرد.. خدا برایمان نگهش دارد سالم و سرحال... می گفت: هفته دیگر میایم سر تمرین تاتر قرار است نقش نوح را بازی کنم ... زود خوب میشوم و می ایم.... لطفاً زودتر بهتر شو...

 

اینستا