آن مرد خوش خنده ، آن شیفته قدردانی از این و آن ، ان حامی فیلمهای درام ، آن عاشق سریالها غم ناک ، آن سازنده کانالهای بسیار ، آن خراشنده اعصاب مردمان ، ان تکرار کننده مکررات و ان پخش کننده مکررات!
آن ریس جام جهان نما، میرزانا عمو عزت زرفامی!

گویند با طنز نزاعی دیرینه داشت و باغم الفتی سازنده! از کرامات میرزا ان بود که یک فیلم را یکبار سازندی اما چند صدبار نمایش دادندی. در ساخت شبکه علاقه ای افراطی داشت. آنطور که دست در گریبان کردی و یک شبکه تلویزیونی ساخت! یک شبکه ساختی که فقط خبر می گفت و سپس خبرهای همان شبکه را بین شبکه های دیگر دست به دست میگرداند بی کم و کاست!
یا همی گویند یک شبکه فیلم داشت که تمام فیلمهای چند ده سال اخیر را در آن نمایش دادی سپس آن فیلمها را با فیلم فرنگی مخلوط کردندی و یک شبکه دیگر می ساخت!
و پس از ان همه برنامه های مستند را از انبار دیگر شبکه ها جمع کردی و یک شبکه دیگر زدندی!
گویند انقدر این و با ان قاطی کرد که خودش هم نفهمید چه کرد!

گویند از خلقیاتش آن بود که همیشه خندان بود اما عاشق غم بود.
چنان فیلمهای غمناکی میساخت که مردم از فرط غم و غصه "ستایش" مشکلات خود را فراموش و شبها زار زار بحالش گریه میکردند