افكار نيوز:جابر از امام باقر (ع)روايت مي كند: ((يخرج شاب من بني هاشم بكفه اليمني و باتي من خراسان برايات سود بين يديه شعيب بن صالح يقاتل اصحاب السفياني فيهز مهم)) الملاحم و الفتن ص۵۲ باب۹۷
جوانی از بنی هاشم(سید) از خراسان با پرچم های سیاه قیام می کندکه در کف دست راست او خالی(علامتی) است و پیشاپیش او مردی بنام شعیب بن صالح است که با لشکریان سفیانی می جنگد و آنها را شکست می دهد. پرچمهای سیاهی از مشرق به اهتراز در می آیند که با مردی از اولاد ابو سفیان می جنگد و زمینه فرمانبرداری از مهدی(عج) را فراهم می آورد. پرچمهای سیاهی که از خراسان در می آید در کوفه فرود می آید. هنگامی که مهدی(ع) ظهور کند این پرچم ها برای بیعت به حضور آن حضرت گسیل می شود. بحار الانوارج ۵۲ ص ۲۶۷…

خروج سفیانی، یمانی و خراسانی در روز واحد از ماه رجب یکسال خواهد بود.(الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۱۲۶)

پرچم های سیاهی از خراسان به اهتراز در می آید که چیزی نمی تواند از پیشروی آنها جلوگیری به عمل آورد تا در بیت المقدس فرود آید و استقرار یابد(ملاحم و الفت ص ۴۳ - روزگار رهاتی ص ۱۰۳۶)

ظاهر شدن سید خراسانی. شعیب بن صالح در ایران:
روایات بیانگر آن است که این دو از یاران مهدی(عج) خواهند بود و مقارن ظهور آن حضرت ازایران ظهور خواهند کرد. و در نهضت ظهورش شرکت می کنند.
بطور خلاصه نقش آن دو چناچه از منابع اهل سنت و بر خی از روایات شیعی این است که در آن زمان ایرانیان درگیر جنگی نابرابر با دشمنان خویشند و در اثر طولانی شدن آن جنگ سید خراسانی را به عنوان سرپرستی امورشان انتخاب می کنند. گر چه وی به این امر چندان رغبتی نشان نمی دهد اما با اصرار زیاد آنرا می پزیرد.

زمانی که رهبری ایرانیان را می پزیرد با ایجاد وحدت کلمه در صفوف نیرو های مسلح، سردار رشید خود شعیب بن صالح را به فرماندهی نیروهای مسلح خود تعیین می کند. بدین ترتیب خراسانی و شعیب جنگ را در مرزهای ایران، ترکیه، عراق هدایت و اداره می نماید و نیروهای مستقر خود شام را به پیش رانده و در همان زمان، آماده پیشروی بزرگ بسوی فلسطین و قدس عزیز می شود. و…منبع: کتاب عصر ظهور - علی کورانی - ص۲۶۹