از آن جالبتر، وقتی است كه به یاد میآورند چهارده قرن پیش، پیامبر بزرگ اسلام (صلیا... علیه و آله و سلم) تقریبا در همینجا میایستاد و منظره مشابهی را میدید و با خدای خود رازونیاز میكرد.به گزارش خبر، البته بهنظر نمیرسد با احداث برج عظیم ساعت و دیگر ساختمانهای مرتفع در مجاورت مسجدالحرام، در چند سال آینده این دستنخوردهترین یادگار برجامانده از صدر اسلام بتواند همان حسوحال قدیمی را به زائران منتقل كند.