دیگه کنترل تلویزیونتون را گم نمی کنید! بعد از ۶۰ ثانیه غیر فعال میشه تا روش بخوابید