حدود ۳۰ دقیقه پیش دفتر تهران انجمن سینمای جوانان ایران واقع در خیابان استاد نجاتالهی دچار سانحه آتشسوزی شد.

مژگان زرگر مدیر روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران در پی این اتفاق در گفتوگو با خبرنگار فارس گفت: در ابتدا ما نیز نگران شدیم، اما اتفاق خاصی رخ نداده و تنها موتورخانه این ساختمان آتش گرفته بود که مهار شد و هماکنون نیز سیمکشی ساختمان در حال تعویض است.